Uzupełnij poniższe pola a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

    Regulamin Grupa proalegria

    REGULAMIN – OGÓLNE WARUNKI ŚWIADCZENIA USŁUG NA RZECZ UŻYTKOWNIKÓW
    Niniejszy Regulamin ma zastosowanie do stosunków pomiędzy: Użytkownikami Platformy Kid-Eat.com a Firma Garmażeryjno – Cateringowa „Marcus” ul. Powstańców Wlkp.2 64-600 Oborniki, NIP: 787 171 19 43, której przysługują prawa do Platformy Kid-Eat.com
    1. Definicje
    Platforma – strona internetowa serwisu Kid-eat.com, aplikacje i narzędzia;
    Użytkownik – osoba fizyczna składająca Zamówienie za pośrednictwem Platformy.
    Oferta –informacja o asortymencie produktów oferowanych przez Firmę (napoje, posiłki, desery), które mogą być zamówione przez Użytkownika za pośrednictwem Serwisu Kid-Eat.com oraz zasady jego dostarczania do określonej Placówki oświatowej we wskazanej dacie lub okresie.
    Zamówienie – oświadczenie woli składane przez Użytkownika pośrednictwem Serwisu Kid-Eat.com, skutkujące zawarciem Umowy na wybraną przez niego Ofertę udostępnioną w Serwisie Kid-Eat.com.
    Usługi – czynności świadczone na przez Firmę z wykorzystaniem Platformy, podejmowane w celu umożliwienia Użytkownikom zawierania Umów.
    Konto: spersonalizowany panel administracyjny Użytkownika dostępny po dokonaniu skutecznej na stronie internetowej www.kid-eat.com – po podaniu ustalonego wcześniej loginu oraz hasła, za pomocą którego to Użytkownik może korzystać z usług świadczonych przez Firmę.
    Karnet: ewidencja wpłaconych przez Użytkownika środków pieniężnych umożliwiająca Użytkownikowi zapłacenie należności za Umowy.
    Placówka Oświatowa: określona szkoła, przedszkole, żłobek, lub inna instytucja, do której Firma dostarcza asortyment produktów (posiłki, napoje, desery) zgodnie z zawartą umową.
    System Płatności Online:
    Krajowy Integrator Płatności S.A. z siedzibą w Poznaniu, plac Andersa 3, 17 piętro, 61-894 Poznań, wpisanej do rejestru przedsiębiorców prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań – Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000412357, NIP 7773061579, REGON 300878437, o kapitale zakładowym 5.494.980 PLN wpłaconym w całości,wpisaną do rejestru krajowych instytucji płatniczych prowadzonego przez Komisję Nadzoru Finansowego pod numerem podmiotu w UKNF IP27/2014, jako krajowa instytucja płatnicza.
    2. Dane firmy
    Dane teleadresowe Firmy :
    Firma Garmażeryjno – Cateringowa „Marcus”
    ul. Powstańców Wlkp.2
    64-600 Oborniki,
    NIP: 787 171 19 43
    tel. 601-505-251
    kontakt@kid-eat.com
    3. Postanowienia ogólne
    Niniejszy Regulamin ma zastosowanie wyłącznie do Usług świadczonych przez Firmę, za które to ponosi ona pełną odpowiedzialność.
    Spółka informuje, iż korzystanie z Platformy przez Użytkowników jest usługą świadczoną drogą elektroniczną, w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.) [dalej: u.ś.u.e], które to odbywa się podstawie niniejszego Regulaminu.
    Spółka świadczy Usługi pośrednictwa w zarządzaniu Zamówieniami Użytkowników wobec Kontrahenta za pośrednictwem Platformy.
    Niniejszy Regulamin określa zakres i zasady świadczenia Usług oferowanych na Platformie.
    Spółka nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin za pośrednictwem Platformy, także w sposób umożliwiający jego pobranie, odtworzenie, utrwalenie i wydrukowanie.
    Za prawidłowe wykonanie Umowy odpowiada Kontrahent.
    4. Zasady świadczenia usług drogą elektroniczną
    Rozpoczęcie świadczenia Usług przez Firmę, następuje z chwilą rozpoczęcia korzystania przez Użytkownika z Platformy, a co za tym idzie akceptacją warunków niniejszego Regulaminu.
    Świadczenie Usług przez Firmę na rzecz Użytkownika nie jest ograniczone w czasie.
    Użytkownicy mają możliwość zarejestrowania się na Platformie – utworzenia Konta na skutek podania w formularzu rejestracyjnym dostępnym na stronie internetowej: www.kid-eat.com swojego imienia, nazwiska, telefonu, adresu poczty elektronicznej oraz indywidualnego hasła. Użytkownik może zrezygnować ze świadczonych Usług w każdym czasie.
    Trwałe usunięcie Konta danego Użytkownika następuje na skutek wniosku złożonego przez niego w formie pisemnej na adres Firmy lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kid-eat.com w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania przez Firmę.
    Korzystanie przez Użytkowników z Usług świadczonych przez Firmę jest również możliwe na urządzeniach przenośnych takich jak: smartfon, tablet, palmtop za pośrednictwem sieci Internet.
    5. Umowa
    Usługa polega na umożliwieniu Użytkownikom składania Zamówień za pośrednictwem Platformy. Płatność za usługę realizowana jest za pośrednictwem Systemu Płatności Online.
    Usługi świadczone przez Firmę na rzecz Użytkowników polegające na korzystaniu z Platformy i dostarczaniu Zamówień są dla Użytkowników bezpłatne.
    Użytkowników obowiązuje opłata za usługę płatniczą za pośrednictwem Systemu Płatności Online jest pobierana bezpośrednio przez dostawcę Systemu Płatności Online w momencie dokonywania płatności i nie wchodzi w skład usługi świadczonej przez Firmę.
    Zamówienia można składać 24 godziny na dobę.
    Zamówienia są realizowane w dni pracy Placówki Oświatowej, którą wskazał Użytkownik przy rejestracji, standardowo w trakcie trwania roku szkolnego, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych wskazanych przez daną Placówkę Oświatową.
    Zawarcie Umowy pomiędzy Firmą a Użytkownikiem następuje z chwilą złożenia Zamówienia, potwierdzanego przyciskiem „OK” przy kalendarzu. Doładowanie Karnetu nie jest równoznaczne ze złożeniem Zamówienia.
    Realizacja Zamówienia może nastąpić najwcześniej w dniu następującym po jego złożeniu, w godzinach wydawania posiłków, określonych przez Placówkę Oświatową, z którą Firma jest związana umową.
    Rezygnacja z Zamówienia jest możliwa przed rozpoczęciem jego faktycznej realizacji tj. do godziny 24:00 dnia poprzedzającego realizację. W takim przypadku wartość anulowanego Zamówienia zostaje przypisana z powrotem do Karnetu i pozostaje do dyspozycji Użytkownika.
    W celu złożenia Zamówienia potencjalny użytkownik Platformy powinien wykonać następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
    wejść na stronę www.kid-eat.com;
    zarejestrować się poprzez kliknięcie linku ”zarejestruj się” – w przypadku pierwszej rejestracji lub „zaloguj się” – w przypadku każdej kolejnej rejestracji
    uzupełnić dane (w tym: imię rodzica/opiekuna dziecka, nazwisko rodzica/opiekuna dziecka, nr telefonu, e-mail do kontaktu, wybrane hasło, powtórzenie wybranego hasła, imię dziecka, nazwisko dziecka, wybór szkoły do której uczęszcza dziecko, wybór grupy/klasy do której uczęszcza dziecko);
    dokonać płatności za pośrednictwem Systemu Płatności Online w celu doładowania Karnetu wykorzystując przycisk „Doładuj Karnet”;
    zamówić wybrane pozycje menu na wybrany zakres dni w kalendarzu, udostępnione dla wybranej Placówki Oświatowej;
    potwierdzić Zamówienie przyciskiem „OK” znajdującym się przy kalendarzu.
    Wystawienie faktury VAT za zrealizowane Umowy na rzecz Użytkownika jest możliwe na pisemny wniosek Użytkownika z wykorzystaniem danych kontaktowych.
    Umowa może być prawidłowo wykonana przez Firmę wyłącznie pod warunkiem podania przez Użytkownika prawidłowych i pełnych danych wymaganych podczas rejestracji.
    Firma wskazuje Użytkownikowi, że jest uprawniona do odstąpienia od Umowy
    w przypadku:
    zaistnienia siły wyższej uniemożliwiającej realizację Umowy,
    przekazania przez Użytkownika nieprawidłowych danych przy rejestracji.
    braku realizacji płatności za złożone Zamówienie
    4. Firma nie ponosi odpowiedzialności za niemożność świadczenia Usług na rzecz Użytkownika na skutek działania siły wyższej.
    6. Reklamacje i zwroty
    6. Reklamacje i zwroty
    W przypadku reklamacji Użytkownika dotyczącej Usług, Oferty, Zamówienia i realizacji Zamówień, reklamacja winna być przekazana Firmie za pośrednictwem: poczty elektronicznej na adres kontakt@kid-eat.com lub poczty tradycyjnej.
    Po otrzymaniu przez Firmę reklamacji, o której mowa w ust. a), zostanie ona niezwłocznie rozpatrzona, jednak nie później niż w terminie 30 dni od dnia jej otrzymania. Firma potwierdzi otrzymanie reklamacji złożonej przez Użytkownika na podany przez niego podczas zgłoszenia adres mailowy.
    Zwrot niewykorzystanych środków zgromadzonych na Karnecie jest możliwy w każdym momencie na wniosek Użytkownika złożony przez niego w formie pisemnej na adres: Firma Garmażeryjno – Cateringowa „Marcus” ul. Powstańców Wlkp.2 64-600 Oborniki, NIP: 787 171 19 43 lub za pomocą poczty elektronicznej na adres kontakt@kid-eat.com. Wniosek powinien zawierać informacje o loginie, numerze konta i adresie mailowym Użytkownika. Zwrot jest realizowany w terminie 30 dni od dnia jego otrzymania przez Firmę.
    7. Prawo właściwe i właściwość sądów
    7. Prawo właściwe i właściwość sądów
    Do wykonywania Usług świadczonych przez Firmę na rzecz Użytkowników, stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r o prawach Konsumenta (Dz.U. 2014 poz. 827),
    Wszelkie spory pomiędzy Firmą, a Użytkownikiem odnoszące się do realizacji Usług przez Firmę będą rozpoznawane przez Sąd właściwy miejscowo według przepisów prawa polskiego.
    Polityka prywatności
    Administratorem danych osobowych gromadzonych zgodnie z niniejszą Polityką Prywatności jest a Firma Garmażeryjno – Cateringowa „Marcus” ul. Powstańców Wlkp.2 64-600 Oborniki, NIP: 787 171 19 43 (dalej: Administrator)
    Administrator przestrzega przepisów określonych w Rozporządzeniu Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO) oraz w Ustawie o Ochronie Danych Osobowych z dnia 29 sierpnia 1997r. (Dz.U.1997 nr 133 poz. 883 z późn. zm.), Ustawie z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 z poźn. zm.), Rozporządzeniu z dnia 29.04.2004 r. Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne, służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024).
    Podanie danych osobowych przez Użytkownika jest dobrowolne, jednakże niezbędne do składania zamówień na Platformie. Firma przetwarza dane osobowe w celu świadczenia usług drogą elektroniczną.
    Użytkownik ma prawo dostępu do treści swoich danych osobowych oraz do ich poprawiania i usunięcia. Dane osobowe mogą być poprawiane lub usuwane po zalogowaniu się na konto Użytkownika.
    Użytkownik podając dane oświadcza, że podane przez niego dane osobowe są jego danymi
    Administrator przetwarza dane osobowe (tj. informacje służące do zidentyfikowania Użytkownika) udostępnione dobrowolnie w celu korzystania z Platformy.
    Rejestracja i logowanie Użytkownika na Platformie lub składanie Zamówień oznacza zgodę na przetwarzanie przez Administratora następujących danych:
    Imię i nazwisko Użytkownika
    Imiona i nazwiska dzieci / prawnych podopiecznych Użytkownika
    Adres e-mail Użytkownika
    Telefon Użytkownika
    Nazwa placówki oświatowej, do której uczęszczają dzieci / podopieczni Użytkownika
    Dane/Informacje o dokonywanych płatnościach
    Administrator przetwarza dane osobowe w celu realizacji świadczonych przez siebie Usług.
    Użytkownik ma prawo do wglądu i poprawiania/uzupełniania/uaktualniania, usunięcia wszystkich swoich danych osobowych zgromadzonych na Platformie, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania, jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem przepisów prawa albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. W celu zrealizowania tych uprawnień prosimy o zgłoszenie na adres mailowy: kontakt@kid-eat.com lub samodzielne dokonanie zmian za pośrednictwem założonego na Platformie konta. W przypadku zgłoszenia, o którym mowa powyżej, Firma udzieli odpowiedzi tak szybko, jak to możliwe, jednakże w terminie nie dłuższym niż 14 dni.
    Administrator nie sprzedaje danych osobowych Użytkowników osobom trzecim i przetwarza je wyłącznie w zakresie niezbędnym do realizacji Usługi oraz prawidłowego wykonania Umów zawartych na podstawie składanych przez Użytkownika Zamówień. Dane osobowe nie są udostępniane innym podmiotom dla celów marketingowych, chyba że Użytkownik wyrazi na to odrębną zgodę.
    Administrator dąży do zapewnienia całkowitej ochrony zgromadzonych/przetwarzanych danych osobowych, w związku z czym podejmuje odpowiednie środki w celu zapobiegania nadużyciu, utracie, nieuprawnionemu dostępowi, niechcianemu ujawnieniu i nieuprawnionemu wprowadzaniu do nich zmian.
    Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny – zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
    Osobom, których dane dotyczą, przysługują następujące prawa:
    Prawo do informacji o przetwarzaniu danych osobowych – na tej podstawie osobie zgłaszającej takie żądanie Administrator przekazuje informację o przetwarzaniu danych osobowych, w tym przede wszystkim o celach i podstawach prawnych przetwarzania, zakresie posiadanych danych, podmiotach, którym dane osobowe są ujawniane i planowanym terminie ich usunięcia;
    Prawo uzyskania kopii danych – na tej podstawie Administrator przekazuje kopię przetwarzanych danych, dotyczących osoby zgłaszającej żądanie;
    Prawo do sprostowania – na tej podstawie Administrator usuwa ewentualne niezgodności lub błędy dotyczące przetwarzanych danych osobowych, oraz uzupełnia je lub aktualizuje, jeśli są niekompletne lub uległy zmianie;
    Prawo do usunięcia danych – na tej podstawie można żądać usunięcia danych, których przetwarzanie nie jest już niezbędne do realizowania żadnego z celów, dla których zostały zebrane;
    Prawo do ograniczenia przetwarzania – na tej podstawie Administrator zaprzestaje dokonywania operacji na danych osobowych, z wyjątkiem operacji, na które wyraziła zgodę osoba, której dane dotyczą oraz ich przechowywania, zgodnie z przyjętymi zasadami retencji, lub dopóki nie ustaną przyczyny ograniczenia przetwarzania danych (np. zostanie wydana decyzji organu nadzorczego, zezwalająca na dalsze przetwarzanie danych);
    Prawo do przenoszenia danych – na tej podstawie, w zakresie w jakim dane są przetwarzane w związku z zawartą umową lub wyrażoną zgodą, Administrator wydaje dane dostarczone przez osobę, której one dotyczą, w formacie pozwalającym na ich odczyt przez komputer. Możliwe jest także zażądanie przesłania tych danych innemu podmiotowi – jednak pod warunkiem, że istnieją w tym zakresie techniczne możliwości zarówno po stronie Administratora jak i tego innego podmiotu;
    Prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych w celach marketingowych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych w celach marketingowych, bez konieczności uzasadnienia takiego sprzeciwu;
    Prawo sprzeciwu wobec innych celów przetwarzania danych – osoba, której dane dotyczą, może w każdym czasie sprzeciwić się przetwarzaniu danych osobowych na podstawie uzasadnionego interesu Administratora (np. dla celów analitycznych lub statystycznych lub ze względów związanych z ochroną mienia). Sprzeciw w tym zakresie powinien zawierać uzasadnienie oraz podlega ocenie Administratora;
    Prawo wycofania zgody – jeśli dane przetwarzane są na podstawie zgody osoba, której dane dotyczą, ma prawo ją wycofać w dowolnym momencie, co jednak nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania dokonanego przed wycofaniem tej zgody;
    Prawo do skargi – w przypadku uznania, że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO lub inne przepisy dotyczące ochrony danych osobowych, osoba, której dane dotyczą, może złożyć skargę do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
    Wniosek dotyczący realizacji praw można złożyć w formie pisemnej na adres: Firma Garmażeryjno – Cateringowa „Marcus” ul. Powstańców Wlkp.2 64-600 Oborniki, NIP: 787 171 19 43 drogą e-mailową na adres: kontakt@kid-eat.com
    Obowiązuje od dnia 10.04.2022