Uzupełnij poniższe pola a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

    RODO

    FORMULARZ ZGODY NA PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

    Informacja na temat polityki przetwarzania danych

    Administrator: Firma Cateringowa ……………………………………………………………………………………….

    Konto Użytkownika: indywidualne konto w kid-eat.com, stanowiące zbiór danych dotyczących Użytkownika. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.

    Kid-eat.com: aplikacja webowa, dostępna w domenie kid-eat.com, prowadzona przez firmę MANDALA VENTURES P. S. A. z siedzibą pod adresem: Pl. Teatralny 3 / 2, 50-051 Wrocław wpisaną do KRS o numerze KRS 0001013861, NIP 8971916881

    Rejestracja: czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w kid-eat.com i akceptacji Regulaminu, umożliwiająca m.in. dokonywanie Zamówień, dostęp do historii zamówień, powiadomień, raportów.

    Umowa: umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Firmą Cateringową, (zwaną dalej Administratorem) której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa posiłków lub napojów, a także inne produkty lub usługi udostępniane przez Firmę Cateringową w ofertach dostępnych za pośrednictwem kid-eat.com. 

    Użytkownik: osoba posiadająca konto w kid-eat.com i posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.

    Zamówienie: usługa polegająca na zgłoszeniu Firmie Cateringowej chęci nabycia oferowanych przez nią produktów i usług.

    1. Administratorem danych osobowych na potrzeby świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie kid-eat.com jest firma …………………………………………………………………………………………………………………………………………reprezentowana przez …………………………………………………………………………………………………….
    2. Administrator oświadcza, że zbierane dane są niezbędne w celu Rejestracji Konta Użytkownika, złożenia Zamówienia oraz zawarcia Umowy. Niewyrażenie przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych skutkuje brakiem możliwości Rejestracji Konta Użytkownika w kid-eat.com, złożenia Zamówienia i korzystania z funkcjonalności serwisu kid-eat.com.
    3. W związku z realizacją usług dane osobowe będą ujawniane zewnętrznym podmiotom, w tym w szczególności: dostawcom odpowiedzialnym za obsługę systemów informatycznych; bankom i operatorom płatności, podmiotom świadczącym usługi księgowe, kurierom i dostawcom (w związku z realizacją zamówienia).
    4. Administrator zastrzega sobie prawo ujawnienia wybranych informacji dotyczących Użytkownika właściwym organom bądź osobom trzecim, które zgłoszą żądanie udzielenia takich informacji, w oparciu o odpowiednią podstawę prawną oraz zgodnie z przepisami obowiązującego prawa.
    5. Administrator na bieżąco prowadzi analizę ryzyka w celu zapewnienia, że dane osobowe przetwarzane są przez niego w sposób bezpieczny, zapewniający przede wszystkim, że dostęp do danych mają jedynie osoby upoważnione i jedynie w zakresie, w jakim jest to niezbędne ze względu na wykonywane przez nie zadania. Administrator dba o to, by wszystkie operacje na danych osobowych były rejestrowane i dokonywane jedynie przez uprawnionych pracowników i współpracowników.
    6. Administrator podejmuje wszelkie niezbędne działania, by także jego podwykonawcy i inne podmioty współpracujące dawały gwarancję stosowania odpowiednich środków bezpieczeństwa w każdym przypadku, gdy przetwarzają dane osobowe na zlecenie Administratora.
    7. Użytkownikowi przysługuje prawo do wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Żądanie wycofania zgody należy przesłać na adres e-mail…………………………. spod adresu, którego zgoda dotyczy.

    Oświadczenie dotyczące zgody na przetwarzanie danych osobowych

    Ja, niżej podpisana/ny wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Administratora – firmę………………………………….………………………………………………reprezentowaną przez……………………………………………………………………………………………………………………………………….

    niezbędnych w celu świadczenia usług związanych z prowadzeniem i obsługą konta w serwisie kid-eat.com, zgodnie z Rozporządzeniem 2016/679 (RODO).

    ……………………….………………….……………….

    Data, miejsce i podpis osoby wyrażającej zgodę