Uzupełnij poniższe pola a wyślemy Ci dedykowane konto testowe całkiem za darmo!

    Regulamin

    REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

    Kid-eat to aplikacja webowa, dostępna w domenie kid-eat.com, prowadzona przez firmę:
    MANDALA VENTURES P.S.A. z siedzibą pod adresem: Pl. Teatralny 3, 50-051 Wrocław wpisaną do KRS o numerze KRS 0001013861, NIP 8971916881

    Kontakt z administratorem aplikacji/strony jest możliwy za pośrednictwem poczty elektronicznej: kontakt@kid-eat.com.
    SŁOWNICZEK
    Aplikacja – prowadzona przez MANDALA VENTURES P.S.A. aplikacja webowa działająca pod adresem: https://www.kid-eat.com (zwana dalej „kid-eat.com”), na używanie której udziela Licencjobiorcom Licencji na zasadach opisanych w odrębnej umowie.
    Konsument – Użytkownik będący konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego.
    Konto – indywidualne konto Licencjobiorcy w kid-eat.com, stanowiące zbiór danych dotyczących Licencjobiorcy i umożliwiające mu korzystanie z funkcjonalności Aplikacji. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła, w tym Konto administracyjne i Konto intendenta.
    Konto Użytkownika – indywidualne konto klienta Licencjobiorcy w kid-eat.com, stanowiące zbiór danych dotyczących tego klienta i umożliwiające mu korzystanie z funkcji Aplikacji. Dostęp do Konta odbywa się za pomocą loginu i hasła.
    Licencjobiorca – osoba prawna lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej prowadząca firmę świadczącą usługi gastronomiczne (firma cateringowa, stołówka szkolna, restauracja), która na podstawie umowy z MANDALA VENTURES P.S.A. nabyła możliwość korzystania z funkcjonalności kid-eat.com i oferowania za jej pomocą swoich usług.
    Licencjodawca – MANDALA VENTURES P.S.A.
    kid-eat.com – aplikacja webowa, dostępna w domenie kid-eat.com, prowadzona przez firmę MANDALA VENTURES P.S.A.
    Operator Systemu Płatności – podmiot świadczący usługi związane z dostarczeniem, utrzymaniem i obsługą płatności dokonywanych za pomocą karty kredytowej, karty płatniczej lub przelewu w ramach bankowości internetowej.
    Płatność Elektroniczna – płatność Użytkownika za posiłek realizowana za pośrednictwem Operatora Systemu Płatności.
    Polityka Prywatności – dokument określający zasady przetwarzania danych osobowych Użytkowników kid-eat.com, dostępny pod adresem: https://kid-eat.com/polityka-prywatnosci/.
    Profil Firmy Cateringowej – opis Licencjobiorcy (firmy cateringowej) i jego usług, produktów, menu, udostępniany Użytkownikowi przez Licencjobiorcę za pośrednictwem kid-eat.com.
    Przedstawiciel: przedstawiciel Licencjodawcy, który na zasadach opisanych w osobnej umowie, zawartej z Licencjodawcą, nabył możliwość zawierania umów z Licencjobiorcami i udzielania im licencji na użytkowanie Aplikacji.
    Regulamin – niniejszy regulamin.
    Rejestracja – czynność polegająca na wypełnieniu formularza rejestracyjnego dostępnego w kid-eat.com i akceptacji Regulaminu oraz Polityki Przetwarzania Danych, umożliwiająca m.in. dokonywanie Zamówień, dostęp do historii zamówień, powiadomień, raportów.
    Treści – wszelkie informacje, opisy, zdjęcia etc. wprowadzane przez Użytkownika lub Licencjobiorcę do kid-eat.com, niezależnie od tego, czy spełniają cechy utworu w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych.
    Umowa o Świadczenie Usług – umowa zawierana pomiędzy Użytkownikiem a Licencjobiorcą (firmą cateringową), której przedmiotem jest przygotowanie i dostawa posiłków lub napojów, a także inne produkty lub usługi udostępniane przez Licencjobiorcę w ofertach dostępnych za pośrednictwem kid-eat.com.
    Umowa Licencyjna – umowa zawierana pomiędzy MANDALA VENTURES P.S.A. a Licencjobiorcą, na podstawie której MANDALA VENTURES P.S.A. udostępnienia Licencjobiorcy dostęp do funkcjonalności Aplikacji kid-eat.com.
    Usługi – usługi świadczone Licencjobiorcą i Użytkownikom przez MANDALA VENTURES P.S.A. , polegające między innymi na udostępnieniu rozwiązań technologicznych umożliwiających składanie oraz przyjmowanie Zamówień.
    Użytkownik – klient Licencjobiorcy posiadający Konto Użytkownika w Aplikacji, któremu Licencjobiorca świadczy usługi za pomocą Aplikacji na zasadach opisanych w osobnej umowie.
    Zamówienie – usługa polegająca na zgłoszeniu Licencjobiorcy (firmie cateringowej) chęci nabycia oferowanych przez nią produktów i usług.

    I. POSTANOWIENIA OGÓLNE
    1. Regulamin
    a) określa warunki korzystania z kid-eat.com;
    b) określa zasady świadczenia Usług Licencjobiorcą przez MANDALA VENTURES P.S.A. , w ramach Umowy Licencyjnej;
    c) określa zasady świadczenia Usług Użytkownikom przez Licencjobiorcę w ramach Umowy Świadczenie Usług;
    d) określa tryb i zasady zawierania Umów z Licencjobiorcą na odległość;
    e) pełni funkcję regulaminu, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    2. MANDALA VENTURES P.S.A. , nieodpłatnie udostępnia Regulamin przed zawarciem Umowy Licencyjnej czy Umowy o Świadczenie Usług oraz, na żądanie, za pomocą systemu teleinformatycznego. Użytkownik ani Licencjobiorca nie są związani postanowieniami Regulaminu, które nie zostały mu udostępnione w opisany wyżej sposób.
    3. MANDALA VENTURES P.S.A. , świadczy Usługi drogą elektroniczną zgodnie z Regulaminem.
    4. Przed rozpoczęciem korzystania z kid-eat.com Użytkownik oraz Licencjobiorca powinni zapoznać się z Regulaminem. Użytkownik jak i Licencjobiorca są zobowiązani do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z kid-eat.com. Zaakceptowanie Regulaminu jest niezbędne w celu dokonania Rejestracji w Aplikacji czy zawarcia Umowy Licencyjnej oraz Umowy o Świadczenie Usług.
    5. Z Aplikacji kid-eat.com mogą korzystać wyłącznie osoby fizyczne posiadające pełną zdolności do czynności prawnych.
    6. Oferty i informacje zamieszczone w kid-eat.com, w tym w Profilach Firm Cateringowych, nie stanowią oferty w rozumieniu art. 66 Kodeksu cywilnego, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej.

    II. UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG
    1. Rozpoczynając korzystanie z kid-eat.com, Użytkownik zawiera Umowę o Świadczenie Usług z Licencjobiorcą (firmą cateringową) polegającą na dostępie do kid-eat.com i świadczeniu usług, na które składają się między innymi:
    a) dostęp do usług, menu i produktów Licencjobiorcy;
    b) dokonywanie i modyfikacja Zamówień;
    c) składanie i obsługa reklamacji;
    d) generowanie raportów i rozliczeń.
    2. Usługi w ramach Umowy o Świadczenie Usług są dostępne po Rejestracji.
    3. MANDALA VENTURES P.S.A. nie ponoszą odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług lub ich niewykonania z powodów zależnych od Użytkownika. MANDALA VENTURES P.S.A. nie są odpowiedzialni za szkody powstałe na skutek zaprzestania świadczenia Usług i usunięcia Konta Użytkownika naruszającego Regulamin.
    4. MANDALA VENTURES P.S.A. nie odpowiadają za jakość usług, produktów oraz dostaw oferowanych przez Licencjobiorców lub inne firmy zewnętrzne. kid-eat.com może prowadzić obsługę reklamacji usług i produktów zamówionych przez Użytkownika, po wcześniejszym porozumieniu z Licencjobiorcą.

    III. UMOWA LICENCYJNA
    1. Umowa Licencyjna jest zawierana pomiędzy MANDALA VENTURES P.S.A. a Licencjobiorcą i dotyczy udostępnienia Licencjobiorcy funkcjonalności Aplikacji, dzięki którym może on świadczyć usługi Użytkownikom drogą elektroniczną.
    2. Usługa udostępniania Licencjobiorcy funkcjonalności Aplikacji kid-eat.com jest płatna.

    IV. WARUNKI KORZYSTANIA Z kid-eat.com
    1. Do korzystania z Aplikacji niezbędne jest spełnienie następujących wymagań:
    a) aktualna wersja przeglądarki internetowej: Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera lub Microsoft Edge;
    b) urządzenie oparte o system operacyjny Microsoft Windows, Android Mac OS/iOS w pełni zgodne z przeglądarkami internetowymi o parametrach pozwalających na płynne korzystanie z przeglądarki i działającej w niej aplikacji;
    c) standardowe łącze internetowe o prędkości pozwalającej na płynne korzystanie z Internetu i aplikacji.
    2. Niedozwolone jest zamieszczanie w kid-eat.com treści bezprawnych, w szczególności treści:
    a) sprzecznych z przepisami prawa, w tym o charakterze znieważającym lub zniesławiającym;
    b) sprzecznych z zasadami współżycia społecznego;
    c) naruszających prawa osób trzecich, w szczególności prawa własności intelektualnej.
    3. Wszelkie Treści naruszające przepisy powszechnie obowiązującego prawa czy łamiące postanowienia Regulaminu będą usuwane z kid-eat.com.
    4. MANDALA VENTURES P.S.A. nie gwarantuje ciągłej dostępności kid-eat.com. Przerwy w dostępie do Aplikacji mogą być spowodowane koniecznością wprowadzania zmian lub przeprowadzenia konserwacji. MANDALA VENTURES P.S.A. dołoży wszelkich starań, aby w miarę możliwości, przerwy w działaniu kid-eat.com występowały w godzinach nocnych i powiadomi Użytkowników i Licencjobiorców o planowanych przerwach.

    V. REJESTRACJA KONTA UŻYTKOWNIKA
    1. Użytkownik może korzystać z kid-eat.com po dokonaniu Rejestracji Konta.
    2. Rejestracja Konta Użytkownika jest dokonywana poprzez wypełnienie formularza rejestracyjnego dostępnego w kid-eat.com.
    3. Konto Użytkownika zostanie utworzone po otrzymaniu prawidłowo wypełnionego formularza rejestracyjnego. Nazwa Konta Użytkownika będzie tożsama z adresem e-mail Użytkownika.
    4. Konto Użytkownika może zostać stworzone przez Licencjobiorcę lub samego Użytkownika.
    5. Użytkownik oświadcza, że dane podane do stworzenia Konta Użytkownika są prawdziwe.
    6. Rejestracja Konta Użytkownika umożliwia między innymi
    a) zbieranie historii Zamówień Użytkownika;
    b) analizę preferencji Zamówień Użytkownika;
    c) generowanie raportów;
    d) dokonywanie płatności.
    7. Po aktywacji Konta Użytkownika Użytkownik otrzyma potwierdzenie Rejestracji w kid-eat.com za pomocą poczty elektronicznej.
    8. Użytkownik w każdej chwili może usunąć Konto w kid-eat.com. W tym celu należy zgłosić żądanie Licencjodawcy (firmie cateringowej).
    9. MANDALA VENTURES P.S.A. może zawiesić lub usunąć Konto Użytkownika w kid-eat.com, gdy narusza on warunki Regulaminu, w szczególności:
    a) zamieszcza w kid-eat.com Treści niedozwolone, w tym naruszające przepisy prawa, prawa osób trzecich lub zasady współżycia społecznego;
    b) destabilizuje działanie kid-eat.com;
    c) dane Użytkownika są nieprawdziwe;
    d) podane dane nie należą do Użytkownika.
    10. O zamiarze usunięcia Konta Użytkownika Użytkownik zostanie powiadomiony mailowo. Użytkownikowi przysługuje możliwość odwołania się od decyzji w terminie 14 dni od otrzymania powiadomienia.
    11. Użytkownik uzyskuje dostęp do Konta Użytkownika za pomocą podanego przy Rejestracji adresu e-mail, będącego unikalnym identyfikatorem, oraz hasła dostępu. Użytkownik zobowiązany jest nie ujawniać jakiejkolwiek osobie trzeciej identyfikatora lub hasła i ponosi odpowiedzialność za szkody wyrządzone na skutek ich ujawnienia.

    VI. POSTANOWIENIA DOTYCZĄCE ZAMÓWIEŃ
    1. Użytkownik może składać Zamówienia za pośrednictwem kid-eat.com po dokonaniu Rejestracji.
    2. Dostawa może być realizowana przez Licencjobiorcę lub podmiot trzeci.
    3. Złożenie Zamówienia może być uzależnione od osiągnięcia minimalnej wartości Zamówienia, o której Użytkownik jest informowany podczas składania Zamówienia. Licencjobiorca może ustalić odrębną minimalną wartość Zamówienia.
    4. MANDALA VENTURES P.S.A. nie ma wpływu na menu Licencjobiorcy ani na ceny posiłków i produktów oferowanych przez Licencjobiorcę.
    5. Licencjobiorca ma obowiązek dostarczyć przedmiot Zamówienia bez wad fizycznych i prawnych.
    6. W odniesieniu do Zamówień dokonywanych przez Użytkownika niebędącego Konsumentem, rękojmia jest wyłączona, chyba że Licencjobiorca zastrzeże inaczej.
    7. MANDALA VENTURES P.S.A. i Licencjobiorca nie udzielają gwarancji na produkt lub usługę, chyba że wyraźnie zastrzeżono inaczej. W razie udzielenia przez Licencjobiorcę gwarancji, gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza ustawowych uprawnień Konsumenta. Licencjobiorca może określić szczegółowe warunki gwarancji w Umowie o Świadczeniu Usług.

    VII. PROCES SKŁADANIA ZAMÓWIENIA
    1. Aby złożyć Zamówienie, należy:
    a) uruchomić aplikację kid-eat.com za pomocą przeglądarki internetowej;
    b) zalogować się do swojego Konta;
    c) podać adres dostawy i dane kontaktowe,;
    d) wybrać danie lub produkt z oferty Licencjobiorcy (firmy cateringowej);
    e) wybrać metodę i dane dotyczące płatności i dostawy;
    f) dokonać Płatności Elektronicznej, jeśli taka forma zapłaty została wybrana.
    2. Jeżeli Licencjobiorca oferuje taką możliwość, po dokonaniu wyboru posiłku lub produktu, Użytkownik może wybrać jego dodatkowe składniki lub modyfikacje. Wszelkie modyfikacje i dodatkowe składniki mogą wiązać się ze zmianą wartości Zamówienia, o czym Klient zostanie powiadomiony przed ostatecznym potwierdzeniem Zamówienia.
    3. Podane ceny nie zawierają kosztów dostawy. Koszt dostawy ponosi Użytkownik. Użytkownik jest informowany o kosztach związanych z dostawą przed potwierdzeniem Zamówienia.

    VIII. POTWIERDZENIE LUB ANULOWANIE ZAMÓWIENIA PRZEZ LICENCJOBIORCĘ
    1. Licencjobiorca zastrzega sobie prawo do kontaktu z Użytkownikiem za pośrednictwem podanych danych kontaktowych, w celu weryfikacji danych, a w szczególności adresu dostawy.
    2. W razie niepotwierdzenia lub w przypadku odrzucenia zamówienia obowiązują zasady opisane w Umowie o Świadczeniu Usług. W sytuacji dokonania Płatności Elektronicznej, Użytkownik otrzyma zwrot Płatności Elektronicznej na zasadach określonych w Umowie o Świadczeniu Usług.
    3. Użytkownik jest zobowiązany do odebrania przedmiotu Zamówienia i przebywać we wskazanym przez siebie miejscu dostarczenia.
    4. Licencjobiorca, Licencjodawca i Przedstawiciel zastrzegają sobie prawo do anulowania Zamówienia w przypadku błędu systemu teleinformatycznego, oczywistego i rażącego błędu w cenie produktu w kid-eat.com. Użytkownik zostanie poinformowany o anulowaniu Zamówienia na adres poczty elektronicznej podany podczas zakładania Konta Użytkownika.

    IX. PŁATNOŚCI
    1. Licencjodawca, za pośrednictwem Przedstawiciela, udostępnia środki technologiczne umożliwiające klientom Licencjobiorcy, zwanym dalej Użytkownikami, dokonywanie płatności w Aplikacji za pomocą Operatora Systemu Płatności PayU oraz Tpay.
    2. Aktywowanie płatności za pomocą PayU oraz Tpay jest możliwe po założeniu przez Licencjobiorcę konta na stronie internetowej wybranego Operatora Systemu Płatności.
    3. Przedstawiciel oświadcza, że wszelkie płatności dokonywane przez Użytkowników za pomocą PayU oraz Tpay są przekazywane bezpośrednio na konto operatora Licencjobiorcy i ani Przedstawiciel, ani Licencjodawca nie ponoszą żadnej odpowiedzialności z tego tytułu.
    4. Wszelkie problemy związane z dokonywaniem i przyjmowaniem płatności za pomocą PayU oraz Tpay należy zgłaszać bezpośrednio Operatorowi Systemu Płatności.
    5. Przedstawiciel i Licencjodawca odpowiadają wyłącznie za problemy natury technicznej związane z dokonywaniem płatności, wynikłe z ewentualnych nieprawidłowości w funkcjonowaniu Aplikacji.
    6. Użytkownik może dokonać płatności za Zamówienie:
    a) osobiście, przekazując zapłatę do rąk osoby dokonującej dostawy przedmiotu Zamówienia;
    b) poprzez Płatność Elektroniczną – bezpośrednio na konto PayU oraz Tpay Licencjobiorcy.
    7. Ceny podane w kid-eat.com są cenami w złotych (PLN) i zawierają w sobie podatek od towarów i usług (VAT) naliczony zgodnie z obowiązującymi przepisami.
    8. Dokument fiskalny (paragon lub faktura) potwierdzający wykonanie Zamówienia, którego wystawcą jest Licencjobiorca, Użytkownik otrzymuje przy odbiorze Zamówienia lub drogą elektroniczną. W przypadku niedołączenia dokumentu fiskalnego, Użytkownik może złożyć reklamację. W celu uzyskania faktury, należy skontaktować się z Licencjobiorcą.
    9. W przypadku, gdy Użytkownik wybierze Płatność Elektroniczną, Zamówienie może zostać zrealizowane po uzyskaniu przez Licencjobiorcę pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej od Operatora Systemu Płatności PayU oraz Tpay. Licencjobiorca poinformuje Użytkownika o tym, że Zamówienie zostało złożone prawidłowo poprzez wyświetlenie w kid-eat.com stosownego komunikatu lub pocztą elektroniczną na adres e-mail podany przez Użytkownika. W razie otrzymania negatywnej odpowiedzi autoryzacyjnej, Zamówienie nie zostanie zrealizowane, a Użytkownikowi wyświetli się odpowiedni komunikat w kid-eat.com. W takiej sytuacji Użytkownik zachowuje możliwość dokończenia Zamówienia poprzez wybór innej formy płatności.
    10. W ramach Płatności Elektronicznej Użytkownik opłaca Zamówienie na rachunek Operatora Systemu Płatności PayU oraz Tpay. Operator Systemu Płatności przekazuje zapłatę za Zamówienie bezpośrednio na rachunek Licencjobiorcy. Moment uznania rachunku środkami stanowiącymi zapłatę za Zamówienie jest równoznaczny dokonaniu zapłaty na rzecz Licencjobiorcy.
    11. W razie otrzymania pozytywnej odpowiedzi autoryzacyjnej i braku potwierdzenia Zamówienia przez Licencjobiorcę, Użytkownik powinien poinformować o tym Licencjobiorcę.
    12. Płatność Elektroniczna realizowana jest zgodnie z obowiązującymi regulacjami Operatora Systemu Płatności PayU oraz Tpay. Firma MANDALA VENTURES P.S.A. nie bierze udziału ani nie pośredniczy w realizacji Płatności Elektronicznej.
    13. W przypadku:
    a) odrzucenia Zamówienia przez Licencjobiorcę;
    b) częściowego lub całkowitego anulowania Zamówienia przez Licencjobiorcę;
    c) zaakceptowanej przez Licencjobiorcę rezygnacji Użytkownika z Zamówienia;
    d) uwzględnienia przez Licencjobiorcę reklamacji Użytkownika domagającego się zwrotu płatności,
    Użytkownik otrzyma zwrot płatności w terminie do 14 dni roboczych. W wypadku, kiedy Licencjobiorca i Użytkownik ustalili inaczej, stosuje się zasady określone w Umowie o Świadczeniu Usług.

    X. ODSTĄPIENIE OD UMOWY O ŚWIADCZENIU USŁUG
    1. Zgodnie z art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Konsumentowi przysługuje prawo odstąpienia od Umowy z Licencjobiorcą w terminie do 14 dni od dnia dostarczenia Użytkownikowi produktu przez Licencjobiorcę. Prawo to przysługuje bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów z zastrzeżeniem przepisów ustawy i postanowień niniejszego paragrafu.
    2. Wyżej wspomniane prawo nie przysługuje w przypadku nabycia przez Konsumenta produktów ulegających szybkiemu zepsuciu, mających krótki termin przydatności do użycia, produktów nie fabrykowanych, wyprodukowanych według specyfikacji Konsumenta lub służących zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb. Zgodnie z tymi postanowieniami, Użytkownikowi nie przysługuje prawo odstąpienia od Umowy o Świadczenie Usług, m.in. w przypadku nabycia świeżych produktów żywnościowych, takich jak posiłki przygotowywane przez Licencjobiorcę.
    3. Tam, gdzie Konsumentowi przysługuje prawo do odstąpienia (np. w przypadku prefabrykowanych napojów w zamkniętej fabrycznie butelce lub puszce o wydłużonym terminie do spożycia), Konsument powinien zwrócić przedmiot Zamówienia Licencjobiorcy niezwłocznie, nie później niż w terminie do 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy, chyba że Licencjobiorca zaproponuje, że sama odbierze produkt. Do zachowania terminu wystarczy nadanie produktu przed upływem 14-dniowego terminu. Koszt zwrotu produktu ponosi Konsument.
    4. Odstąpienie od umowy następuje poprzez przesłanie do Licencjobiorcy oświadczenia o odstąpieniu.
    5. W przypadku wykonania przez Konsumenta prawa odstąpienia, Licencjobiorca zwróci Konsumentowi koszt dostawy. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostawy droższy niż standardowy sposób dostawy oferowany przez Licencjobiorcę, Licencjobiorca zwróci Konsumentowi wyłącznie kwotę będącą równowartością kosztu dostawy oferowanej w trybie standardowym przez Licencjobiorcę.
    6. Konsument może w każdej chwili odstąpić od usług realizowanych w ramach Umowy o Świadczeniu Usług związanych z posiadaniem Konta w kid-eat.com, poprzez usunięcie Konta.

    XI. PRYWATNOŚĆ
    1. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez MANDALA VENTURES P.S.A. określa Polityka Prywatności kid-eat.com, dostępna pod adresem https://kid-eat.com/polityka-prywatnosci/.
    2. Informacje na temat przetwarzania danych osobowych przez Licencjobiorcę są udostępniane Użytkownikowi przez Licencjobiorcę przed podpisaniem Umowy o Świadczenie Usług.

    XII. REKLAMACJE
    1. Postępowanie reklamacyjne obejmuje:
    a) usługi realizowane przez MANDALA VENTURES P.S.A. w ramach Umowy Licencyjnej;
    b) produkty Licencjobiorcy, (w szczególności ich jakość);
    c) dostawę, jej jakość lub terminowość.
    2. Reklamacje w sprawie usług realizowanych przez MANDALA VENTURES P.S.A. , w ramach Umowy Licencyjnej można składać mailowo na adres kontakt@kid-eat.com.
    3. Reklamacje, o których mowa w § XII punkt 1, podpunkty punkty b, i c należy kierować bezpośrednio do Licencjobiorcy.
    4. MANDALA VENTURES P.S.A. , może na zlecenie Licencjobiorcy obsługiwać reklamacje dotyczące usług i produktów Licencjobiorcy, jednak MANDALA VENTURES P.S.A. nie ponosi odpowiedzialności za jakość posiłków, produktów lub usług ani za sposób rozpatrzenia reklamacji przez Licencjobiorcę.
    5. Reklamacja powinna zawierać co najmniej opis zaistniałego zdarzenia, imię i nazwisko oraz dane kontaktowe Użytkownika, a w miarę możliwości również numer Zamówienia.
    6. Jeżeli MANDALA VENTURES P.S.A. , lub Licencjobiorca nie odniosą się w ciągu 30 dni do reklamacji Konsumenta, reklamację uważa się za uznaną, chyba że krótszy termin wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawa.
    7. Zgodnie z Kodeksem cywilnym, jeżeli Licencjobiorca nie odniesie się w ciągu 14 dni do żądania Konsumenta, w którym ten domaga się wymiany rzeczy, usunięcia wady lub obniżenia ceny o określoną kwotę lub jej zwrotu w związku z wadliwym produktem na podstawie przepisów o rękojmi, uważa się, że Licencjobiorca uznał takie żądanie za uzasadnione.
    8. Odpowiedź na reklamację jest udzielana na piśmie lub na adres poczty elektronicznej podany przez Użytkownika.
    9. W razie uwzględnienia reklamacji, Użytkownik otrzyma produkt wolny od wad w terminie określonym przez Licencjobiorcę lub zwrot płatności na zasadach określonych w Umowie o Świadczeniu Usług.

    XIII. ZMIANA REGULAMINU
    1. MANDALA VENTURES P.S.A. zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu z ważnej przyczyny. Za ważne przyczyny uznaje się:
    a) konieczność dostosowania Regulaminu do przepisów prawa, wytycznych lub zaleceń uprawnionych organów;
    b) wprowadzenie, usunięcie lub zmiana funkcjonalności kid-eat.com lub usług MANDALA VENTURES P.S.A. lub Firmy Cateringowej;
    c) ochronę Użytkowników, MANDALA VENTURES P.S.A. lub Licencjobiorcy przed nadużyciami;
    d) usunięcie niejasności, błędów lub omyłek pisarskich Regulaminu;
    e) zmianę danych, w tym danych teleadresowych i linków powołanych w Regulaminie;
    f) zmianę modelu biznesowego MANDALA VENTURES P.S.A. lub kid-eat.com.
    2. W razie zmiany Regulaminu, MANDALA VENTURES P.S.A. , poinformuje o tym Konsumentów zarejestrowanych w kid-eat.com drogą elektroniczną na podane przez nich adresy e-mail. W odpowiedzi Konsumenci będą mogli poinformować MANDALA VENTURES P.S.A. , o żądaniu usunięcia Konta, które to żądanie zostanie spełnione bez zbędnej zwłoki.
    3. Informacja o zmianie Regulaminu zostanie zamieszczona na kid-eat.com poprzez wskazanie daty, począwszy od której obowiązuje zmieniony Regulamin. Taka informacja znajdzie się na kid-eat.com 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu oraz będzie utrzymywana przez okres 14 dni po wejściu w życie zmienionego Regulaminu.

    XIV. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
    1. Postanowienia Regulaminu nie ograniczają uprawnień Konsumenta wynikających z obowiązujących przepisów prawa.
    2. W kwestiach nieuregulowanych w Regulaminie zastosowanie znajdują odpowiednie przepisy prawa polskiego, w szczególności przepisy Kodeksu cywilnego, ustawy o prawach konsumenta i ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
    3. Regulamin jest dostępny na stronie kid-eat.com.